World thought leaders in High Performance

Cases

KION kinderopvang: Taaie HPO thema’s

Het bouwen aan een high performance kinderopvangorganisatie (HPO) vraagt focus. Wat doet er echt toe om blijvend beter te presteren? Een toelichting op de achterliggende thema’s: welke kwaliteiten deze organisaties hebben en wat de taaie thema’s zijn. Dit is het tweede artikel over HPO in de Kinderopvang.: KION kinderopvang – Taaie HPO thema’s

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is hard aangekomen. De sector werkt al jaren aan het verbeteren van kwaliteit en is sinds haar ontstaan in ontwikkeling. Ondanks – en soms ook dankzij – alle ontwikkelingen is er geïnvesteerd in het optimaliseren van de organisatie. Met succes heeft de kinderopvang gebouwd aan krachtige organisaties. Ook de HPO-diagnoses in de kinderopvang laten dat zien. Het is een resultaat waar de branche trots op kan zijn. Maar door de hectiek die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen, is er weinig tijd geweest om te reflecteren en de eigen organisatie kritisch onder de loep te nemen. Hoe zorg je ervoor dat de organisatie op de toekomst is voor bereid, zonder nu al te weten hoe die er uit gaat zien?

Sterke prestatiegerichtheid

Het voorbereiden op een onzekere toekomst begint met de kwaliteiten van de organisatie. Uit de HPO-diagnoses komt naar voren dat hun sterke prestatiegerichtheid een kwaliteit van alle deelnemende kinderopvangorganisaties is. Die is gekoppeld aan de passie voor het kind. Van het management op het centraal kantoor tot de pedagogisch medewerkers op de werkvloer; allemaal delen zij dezelfde passie. Daarnaast scoren alle organisaties hoog op het HPO-kenmerk van een veilige werkomgeving met diverse medewerkers. Een werkomgeving waarin medewerkers divers zijn in hun karakters en kwaliteiten, leidinggevenden open staan voor verandering, er fouten gemaakt mogen worden en waarin medewerkers zeker zijn van hun baan. Ook kenmerken de organisaties zich door resultaatgericht, zelfverzekerd, sterk en integer management. Deze kenmerken zijn krachtige kwaliteiten en vormen het fundament voor een high performance kinderopvangorganisatie.

KION-kinderopvangHPO-diagnose bij KION kinderopvang

Bij het management van KION kinderopvang, een grote organisatie met vestigingen in en rond Nijmegen, Zutphen en Barneveld, ontstond de behoefte om beter zicht te krijgen op de eigen organisatie. Het doel was zichzelf te versterken en te groeien naar een excellente organisatie. Met de HPO-diagnose is een ‘foto’ van de organisatie gemaakt. Samen met een MBA-onderzoek van Helma Verbeet heeft dit vier aandachtsgebieden opgeleverd waar KION kinderopvang mee aan de slag gaat:

 1. Betrokkenheid van medewerkers. 
  Met trots kan KION kinderopvang vanuit de analyse vaststellen dat medewerkers (staf, leidinggevenden en pedagogisch medewerkers) van KION kinderopvang zeer betrokken zijn bij hun werk en het zo goed mogelijk bedienen van de klanten. De belangrijkste uitdagingen op dit gebied zijn ten eerste de motivatie van medewerkers om verder te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet te zien. Ten tweede draait het om het doorbreken van een vicieuze cirkel: Niet voor en over medewerkers denken, maar vooral mét medewerkers denken.
 2. Eenvoudige en afgestemde werkprocessen. 
  De leidinggevenden bleken sterk resultaatgericht. Voor het effectiever inzetten van deze resultaatgerichtheid zijn twee verbeteringen nodig. Ten eerste het koppelen van de resultaatgerichtheid aan het continu willen verbeteren van processen. Ten tweede dat de werkprocessen efficiënt zijn ingericht en op elkaar zijn afgestemd.
 3. Rol van de leiding(gevende). 
  Uit de analyse bleek dat de leidinggevenden integer zijn, open staan voor veranderingen en zoals al eerder benoemd resultaatgerichtheid. Het blijkt echter dat de verbinding met de medewerkers beter kan en coaching vaak wordt gemist. Het is wenselijk dat de verbinding tussen de leiding en de medewerkers versterkt wordt en dat de leidinggevende een coachende rol neemt in plaats van de rol van opdrachtgever.
 4. Externe gerichtheid en het inspelen op veranderingen. 
  De omgeving is in verandering, waardoor het aanpassingsvermogen van de organisatie sterk moet zijn. De posities ten opzichte van ketenpartners, zoals het onderwijs, wijzigt. Van belang is te weten welke stappen andere organisaties maken. Daarop moet je anticiperen. De uitdagingen zijn ten eerste om de externe gevoeligheid en relaties zodanig te organiseren dat KION kinderopvang weet wat de ontwikkelingen binnen andere organisaties en partners zijn. Ten tweede moet KION kinderopvang snel kunnen wenden om in te spelen op wijzigingen in haar omgeving.

KION kinderopvang heeft vanuit het zicht op de thema’s en de nieuwsgierigheid naar verbetering kleine, maar belangrijke, stappen genomen. Een grote stap is inmiddels gezet door de uitdagingen vanuit de HPO-diagnose structureel te koppelen aan nieuwe ontwikkelingen in de organisatie. Zo wordt in het proces rondom de organisatiestructuurverandering het middenkader bewuster dan anders betrokken en bevraagd. Er wordt nu gedacht vanuit de kleinste eenheid – de groep – en van daaruit naar boven.

Download hier het gehele artikel in PDF: HPO in de kinderopvang – de KION kinderopvang praktijkcase

Ga voor meer cases en artikelen uit de sector kinderopvang naar deze pagina!

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).