World thought leaders in High Performance

Artikelen

Zes ideeën om van betrekken van medewerkers een succes te maken

Betrekken van medewerkers wordt gedefinieerd als ‘het actief participeren en ervaring delen met medewerkers’. Recent onderzoek heeft aangetoond dat één van de tien belangrijkste verschillen tussen winnende en niet-winnende organisaties was dat de bijdragen van medewerkers aan het succes van de organisatie bij winnende organisaties altijd publiekelijk erkend werden. Het is interessant om vast te stellen dat deze erkenning niet alleen tot uitdrukking kwam in geldelijke beloningen, maar ook in een gevoel onder de medewerkers dat het management hen serieus nam. Bijvoorbeeld omdat managers niet alleen luisterden naar hun ideeën, maar ook toestonden dat medewerkers hun ideeën kunnen uitwerken en uitvoeren, en omdat het management zich daadwerkelijk inspande om medewerkers te betrekken bij elk kwaliteitsinitiatief dat de organisatie ondernam. Het blijkt dat zich een grotere betrokkenheid onder de medewerkers ontwikkelt als ze in staat worden gesteld om deel te nemen en hun zegje te doen, zodat ze zich mede-eigenaar voelen van de genomen beslissingen en de ondernomen acties.Six ideas to get started with employee involvement

Er is echter wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om daadwerkelijk van betrekken van medewerkers een succes te maken:

  • deelname betekent niet dat iedereen zomaar in gelijke mate recht heeft op deelname aan alles (geïnformeerd worden, deelnemen aan de conversatie, meedenken, meebeslissen of deelnemen aan de uitvoering);
  • mensen die mogen deelnemen, moeten genoeg kennis hebben om op een zinvolle manier een bijdrage te kunnen leveren;
  • deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat ze meedoen voor het grotere belang van de organisatie, en niet om uitsluitend de belangen van hun eigen afdeling te behartigen; en
  • deelnemers moeten kunnen omgaan met onzekerheid en dubbelzinnigheid, omdat er geen garanties zijn dat hun betrokkenheid altijd de loop van een proces beïnvloedt zoals ze dat zelf graag zien.

Bij het proces dat ervoor zorgt dat wij goede en veilige vluchten uitvoeren, kan niemand zijn werk doen vanuit een ivoren toren zonder contact met anderen; het is essentieel dat mensen hier samenwerken. En dat betekent openheid en iedereen bij het proces betrekken, dat zit in ons DNA. Als er bepaalde ontwikkelingen zijn, gaan wij zorgvuldig en individueel met onze mensen op de werkvloer praten. Dus als we moeten praten met de vrachtvervoerders, beleggen wij een aantal bijeenkomsten in de loodsen, tijdens elke ploegendienst één. Wanneer bestuursleden op een van onze vluchten meevliegen, nemen ze tijdens de vlucht de tijd om met het personeel van gedachten te wisselen. Met andere woorden, het management is zichtbaar en het neveneffect daarvan is dat het vertrouwen wekt. Deze openheid maakt het gemakkelijker om bepaalde acties te ondernemen: iedereen weet waarom we bepaalde dingen doen en waarom wij ze op een bepaalde manier doen. We kunnen daarom zeer actiegericht werken en problemen snel oplossen.

— Arend de Jong, Air France-KLM

Zes ideeën om van betrekken van medewerkers een succes te maken

U kunt de volgende ideeën gebruiken om de effectieve betrokkenheid van medewerkers te vergroten:

  1. Betrek medewerkers altijd bij activiteiten die van invloed zijn op hun eigen werk.
  2. Maak duidelijk dat betrokkenheid niet betekent dat medewerkers ook vetorecht hebben.
  3. Zorg ervoor dat u klaar bent voor de betrokkenheid: het moet duidelijk zijn wie betrokken moet zijn bij welke processen, wanneer op wat voor manier en wat er van hen verwacht wordt.
  4. Beschouw betrokkenheid en deelname als onderdeel van de reguliere functie en werkzaamheden.
  5. Maak duidelijk dat iemand niet alleen betrokken is voor het eigen gewin, maar juist voor dat van anderen, door het delen van ervaringen tijdens de betrokkenheid.
  6. Maak duidelijk dat er voldoende trainingsmogelijkheden zijn en dat er begeleiding en coaching aanwezig is om de betrokkenheid zo effectief mogelijk te maken.

Een van de regels die wij hanteren is instemming: iedereen moet het eens zijn met een bepaalde beslissing, zonder enige substantiële twijfel te hebben. Zelfs als er één persoon is die bezwaar maakt omdat hij ernstige twijfels heeft, dan nemen wij dat serieus – wat zijn of haar functie in de organisatie ook is. We bespreken dan uitvoerig wat het probleem is, want die persoon kan een goed argument hebben waarom een bepaalde oplossing niet optimaal is voor de klant. Hiërarchie past totaal niet in deze werkwijze.

— Pim Berger en Ilja Heitlager, Schuberg Philis

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (of T. 035-6037007).