World thought leaders in High Performance

Artikelen

De relatie tussen typen managers en high performance

Dat bepaalde typen managers effectiever zijn dan andere was al bekend. In nieuw onderzoek van André de Waal, Erjen van Nierop en Laurens Sloot is nader gekeken naar de specifieke teamrollen en veranderingsstijl die nodig zijn bij het opzetten en behouden van een high performance organisatie. De verworven inzichten kunnen managers helpen om te bepalen waar zij verdere versterking nodig hebben, zowel in hun eigen ontwikkeling als in de kwaliteiten van de mensen om hen heen in de bedrijfsleiding.

Het succes van een organisatie is onder andere gestoeld op de kwaliteit van de managers. Maar wat bepaalt die kwaliteit? Zijn er misschien bepaalde ‘typen’ managers nodig? En zo ja, verschilt dat dan per sector? Dit is onderzocht door franchise-ondernemers van supermarkten te scoren aan de hand van het model van Belbin (welke rol is belangrijk) en dat van De Caluwé (wat is de veranderstijl) in relatie tot het raamwerk van de high performance organisatie (HPO).

Wetenschappelijk onderzoek heet uitgewezen dat de kwaliteit van management een van de belangrijkste factoren is voor het succes van een organisatie of afdeling (Sadun e.a., 2017; Gostick & Elton, 2012; De Waal & Goedegebuure, 2017). De vraag is echter: zijn ale typen managers belangrijk, of aleen bepaalde typen managers, en verschilt dit wellicht per sector? Tot welk type een manager behoort, wordt in deze context bepaald door de manier waarop de manager leiding geeft op het werk. Het onderzoek beschreven in dit artikel street ernaar bovenstaande vraag te beantwoorden voor de supermarktsector. Dit onderzoek was onderdeel van een groter onderzoek naar de succesfactoren
van franchisesupermarkten in Nederland (Sloot, Van Nierop & De Waal, 2016). Over het algemeen zijn supermarktfranchisenemers
eigenaar-manager van een supermarkt en als zodanig hebben zij twee rolen. Ten eerste is hij of zij ondernemer, dat wil zeggen, eigenaar
(zij het met een beperkt bedrijfsrisico). Ten tweede is de persoon in kwestie verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de activiteiten in de supermarkt, dat wil zeggen: manager. Met betrekking tot de laatste rol blijken de kwaliteit van het dagelijks beheer en de genomen managementbeslissingen doorslaggevend voor de continuïteit van de supermarkt (Ayup-Gonzalez e.a., 2019).De relatie tussen typen managers en high performance

In ons onderzoek richten we ons op de managerrol van de franchisenemer en beantwoordden we de vraag: welk type manager maakt nu een franchisenemer tot een succesvol manager? Deze vraag hebben we beantwoord aan de hand van drie modelen: het teamrollenmodel van Belbin (1993), het kleurenmodel van De Caluwé & Vermaak (2003), en het model van de High-Performance Organisatie (HPO). In de volgende paragraaf gaan we nader in op deze drie modelen.

Daarna beschrijven we de gehanteerde onderzoeksaanpak, gevolgd door een analyse van de onderzoeksresultaten. Bij dit laatste kijken we specifiek naar de relatie tussen het teamrolenmodel en het HPO-raamwerk en naar de relatie tussen het kleurenmodel en het HPO-raamwerk. We ronden het artikel af met een korte slotbeschouwing.

Lees het gehele artikel ‘De relatie tussen typen managers en high performance’ uit Holland Management Review in PDF!